ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและค่าใช้จ่ายลดหย่อน ( ภงด.90,91) Part 1 of 3

 

DSC01192

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( Personal Income Tax ) คือภาษีที่ทางสรรพกรจัดเก็บจากบุคคลธรรมดาอย่างเราๆท่านๆทั้งหลายที่ทำมาหาได้หรือทำงานแล้วได้เงินในแต่ละปีไม่ว่าจะเป็น เงินเดือน รับจ้างทำงานอื่นๆ หรือเอาเงินไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนกลับมา เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล รายได้จากค่าเช่าบ้าน คอนโด หรือมีความสามารถทางวิชาชีพเฉพาะด้านและก่อให้เกิดรายได้ เช่น กฏหมาย วิศวกร บัญชี โดยเรามีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการรายได้และคำนวณเพื่อชำระภาษีต่อสรรพากรภายในระยะเวลาที่กำหนดคือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคมของปีถัดไป

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและแบบแสดงรายการภาษี

  • การยื่นแสดงแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีหรือที่เรียกติดปากว่ายื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตอนุโลมเวลายื่นออกไปอีก 8 วันหลังจาก 31 มีนาคม นั่นคือภายในวันที่ 8 เมษายนนั่นเอง
  • แต่ถ้ายื่นด้วยการกรอกแบบฟอร์มกระดาษต้องยื่นภายใน 31 มีนาคม

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรียกสั้นๆว่า  ภงด.90  และ ภงด.91

  • ภงด.90  ใช้สำหรับยื่นแสดงรายได้และภาษีของบุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากเงินเดือน และรายได้อื่นๆเช่น ค่านายหน้า  ค่าเป็นวิทยากรสัมนา เป็นต้น
  • ภงด.91   ใช้สำหรับยื่นแสดงรายได้และภาษีของบุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ( เงินเดือนและสวัสดิการที่ได้จากบริษัทเช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ โอที ฯลฯ รวมเรียกว่ารายได้แสด่งอยู่ในใบหักภาษีหรือ 50 ทวิโดยรวมเป็นยอดเดียวกัน )

หลักฐานสำคัญที่ทำให้สรรพากรทราบว่าท่านมีรายได้คือ ใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือเรียกสั้นๆว่า 50 ทวิ หรือคุณจะเคยได้ยินนักบัญชีส่วนใหญ่เรียกว่าใบหักภาษีหรือใบหัก ณ ที่จ่ายนั่นเอง

mcot.net7                                                                                         credit pic mcot.net

ผู้มีหน้าที่ออกใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือ 50 ทวิ

บุคคลธรรมดาไม่มีสิทธิ์ออกใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือ 50 ทวิ ดังนั้นหากท่านมีความสามารถและรับจ้างทำงานนอกเวลาให้กับบุคคลธรรมดาทั่วไป เช่นรับจ้างเพื่อนบ้านซ่อมรางน้ำฝน หรือซ่อมคอมพิวเตอร์รายได้ของท่านจะไม่แสดงต่อสรรพากร

นิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน คือผู้มีหน้าที่ออกใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือ 50 ทวิ  นอกจากรับเงินเดือนจากบริษัทที่ท่านทำงานแล้วหากท่านรับจ้างทำงานอื่นนอกเวลาให้กับนิติบุคคลแล้วได้ใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือ 50 ทวิท่านต้องนำรายได้จากการรับจ้างนี้ไปรวมกับการยื่นภาษีเงินได้ที่ได้รับเป็นเงินเดือนจากการทำงานประจำ โดยใช้แบบ ภงด.90

50 ทวิ หรือใบหักภาษีสำหรับเงินเดือน บริษัทส่วนใหญ่จะออกให้กับพนักงานปีละครั้งทุกสิ้นปีเพื่อนำไปเป็นเอกสารประกอบสำหรับการยื่น ภงด.90 หรือ ภงด.91 ต่อสรรพากร  สำหรับท่านที่ทำงานรับเงินเดือนจากบริษัทซึ่งในแต่ละบริษัทจะมีพนักงานฝ่ายบุคคลหรือพนักงานบัญชีเป็นผู้คำนวณเงินเดือน ดังนั้นทุกสิ้นเดือนในสลิปเงินเดือนของท่านจะแสดงรายได้และรายการภาษีที่ถูกหัก นั่นหมายความว่าเงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับจากบริษัทถูกนำมาคำนวณภาษีทุกเดือน  ซึ่งจะเคยได้ยินคำว่าอัตราก้าวหน้าหากเคยสงสัยและถามพนักงานบัญชีหรือพนักงานฝ่ายบุคคลเกี่ยวกับเงินเดือนและภาษี นั่นคือทั้งเงินเดือนและสวัสดิการอื่นที่ได้รับจากบริษัทเช่น สวัสดิการค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าบ้านจะถูกนำมาคิดคำนวณภาษีไว้ที่ 12 เดือนแล้วเฉลี่ยภาษีในแต่ละเดือนและหักจากเงินเดือนทุกเดือน ภาษีที่หักจากเงินเดือนในแต่ละเดือนเรียกว่าหักไว้แล้วนำส่ง ซึ่งเป็นหน้าที่ของพนักงานบัญชีหรือฝ่ายบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและนำเงินส่งต่อสรรพากรทุกเดือนเรียกว่า ภงด.1  ดังจะเคยได้ยินพนักงานบัญชีประจำบริษัทพูดเรื่องภาษีทุกเดือนว่าทำภาษีหรือทำ ภงด. นั่นหมายความว่าท่านเสียภาษีให้สรรพากรแล้วทุกเดือน ดังนั้นในทุกๆสิ้นปีใบหักภาษีหรือ 50 ทวิที่ทางบริษัทออกให้เป็นการแสดงยอดรวมของรายได้ทั้งปีและภาษีอีกครั้งหนึ่งเพื่อท่านจะได้นำไปเอกสารหรือหลักฐานประกอบการการยื่นแสดงแบบภาษี ภงด.90 หรือ ภงด.91 ต่อสรรพากรเพื่อสรุปและคำนวณภาษีอีกครั้งหนึ่งว่ามีรายการใดขาดตกบกพร่องจะต้องชำระภาษีเพิ่มหรือขอคืนภาษีหรือไม่

ในหลายๆบริษัทฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบัญชีจะเป็นผู้ยื่นแบบ ภงด.90 หรือ ภงด.91 ให้กับพนักงาน หลายๆท่านจึงไม่ต้องทำเอง แต่อีกหลายๆท่านก็ต้องการที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีด้วยตนเอง ด้งนั้นผู้ที่ให้ทางบริษัทยื่นแบบ ภงด.90 หรือ 91 ให้ถ้าท่านมีรายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับจากบริษัทที่ทำงานอยู่ เช่น ท่านมีความรู้ความสามารถและรับจ้างเป็นวิทยากรทางด้านคอมพิวเตอร์ มีบริษัทอื่่นจ้างให้ท่านไปเป็นวิทยากรงานสัมนา ถ้าค่าจ้างเกิน 1,000 บาท ทางบริษัทที่จ้างจะออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือ 50 ทวิให้  ท่านจะต้องนำใบหักภาษีหรือ50 ่ทวิสำหรับรับจ้างเป็นวิทยากรนี้มอบให้กับพนักงานบัญชีหรือบุคคลผู้ที่ทำหน้าที่ยื่นแบบ ภงด.90 หรือ 91 ประจำบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ด้วย เพื่อจะได้ยื่นแบบแสดงรายการได้ถูกต้องและรายการรายได้ในปีภาษีนั้นของท่านจะได้ครบถ้วน ไม่ติดขัดปัญหาใดหรือมีปัญหาน้อยหากสรรพากรเรียกขอดูเอกสารหรือขอตรวจสอบและอาจได้เงินภาษีคืนเร็วหากเป็นกรณีขอคืนภาษี

 

***********************************************************************************

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน บทความ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.