นโยบายความเป็นส่วนตัว ( Privacy Policy )

นโยบายความเป็นส่วนตัว ( Privacy Policy ) 

เนื้อหาของเว็บบล็อกเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความรู้ ข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นทั่วไป ข้อมูลและรูปภาพส่วนหนึ่งเก็บเรียบเรียงโดยผู้เขียนเองและบางส่วนอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่นและให้ความเคารพสิทธิ์หรือเครดิตแก่เจ้าของแหล่งข้อมูลและรูปภาพที่หยิบยกมาอ้างอิงโดยการใส่ชื่อแหล่งข้อมูลไว้ใต้ภาพหรือการกล่าวขอบคุณและอ้างอิงแหล่งข้อมูลในตอนท้าย หรือลิงค์ข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลโดยตรง

จุดประสงค์หลักของเว็บบล็อกเพื่อความบันเทิงและความรู้เพิ่มเติมหรือการแบ่งปันข้อมูลแก่ผู้เข้าชม ไม่จำกัดอายุ เพศและวัยเนื่องจากเนื้อหาเป็นเรื่องทั่วไป ในเนื้อหาไม่มีการกล่าวอ้างอิงหรือพาดพิงถึงบุคคลที่สามหรือบุคคลใดๆไม่ว่าจะทั้งดีหรือไม่ดีหรือในเชิงลบเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าชมที่โพสต์ไว้ถือเป็นสาธารณะจึงขอให้พึงระวังในการใช้ภาษาหรือข้อความโดยขอให้เป็นไปอย่างสุภาพและไม่กล่าวพาดพิดในเชิงดูหมิ่นบุคคลใดหรือการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหากเห็นว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นไม่ถูกต้องหรือคาดเคลื่อน

การใช้ข้อมูลไม่มีการหวงแหนใดๆสำหรับบทความ บทความทั่วไปและรีวิวทั่วไปไม่ว่าจะเนื้อหาหรือรูปภาพ ( ที่เป็นเจ้าของเอง ) เพียงแค่ขออนุญาตโดยการบอกกล่าว ไม่รวมเรื่องสั้นและนิยายซึ่งเป็นลิขสิทธิ์โดยขอสงวนไว้ซึ่งความเป็นเจ้าของ

ช่องทางอื่นสำหรับการติดต่อไม่ว่าจะเสนอแนะข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นโดยติดต่อได้ที่

buchbongkot@buchbongkotcontent.com

 

ขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับการเข้าชมเว็บบล็อก

Ratanaporn.